Thẻ tìm kiếm Dự án bồn lắp ghép của H2L Group B'Braun Factory – Completed FRP Panel tank Tank size: 12(6+6) x 9 x 3mH